karmic nectar: chir.ag / poems

read > lyrics collection > wait (the whisper song)

Wait (The Whisper Song)